Sinoplu İş Adamları Derneği

DİĞER

 • Tez NoYazarYılTez Adı (Orijinal/Çeviri)Tez TürüDilKonu
  391728SEMRA DEMİR2015Yerli turistlerin turizm pazarlamasına yönelik talep düzeylerini etkileyen faktörlerin yeniden satın alma davranışlarına etkisi: Sinop ili örneği
  The effects of repurchase conducts of factors which effect thelocal tourists’ demand levels to the tourism marketing: Sinop province sample
  Yüksek LisansTürkçeİşletme = Business Administration
  388019RIZA ALTUN2015Üniversite öğrencilerinde dindarlık ve narsisizm ilişkisi (Sinop örneği)
  Religiosty and narcissism relation of university students (Sinop sample)
  DoktoraTürkçeEğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sosyoloji = Sociology
  368355NESLİHAN KARACAN2014Sinop ili yerleşim yeri adları üzerine bir dil incelemesi
  A language observation about settlement names of Sinop province
  Yüksek LisansTürkçeTürk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
  391383FUNDA İNCE2014Türkiye’nin 1999 AB adaylığı sonrasında yerel seçimler, siyasal propaganda ve AB teması: Sinop örneği
  Local election, political publicity and EU theme after Turkey’s EU candidacy in 1999
  Yüksek LisansTürkçeUluslararası İlişkiler = International Relations
  351706ŞAKİR EŞİTTİ2013Gözetim toplumunda sinoptikon ve sosyal medya
  Synopticon and social media in the surveillance society
  DoktoraTürkçeGazetecilik = Journalism
  345646FİKRET TAŞKIN2013Üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi sistem tasarımı: Sinop tuğla fabrikaları araştırması
  Designing a cost accounting model in manufacturing companies: A research among brick producers in Sinop
  Yüksek LisansTürkçeİşletme = Business Administration
  350694MEHMET KESKİN2013Konaklama işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algılamaları: Sinop ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama
  Employees perceptions of service quality in hospitality industry: An aplication of accommodation enterprises in Sinop province
  Yüksek LisansTürkçeTurizm = Tourism
  302415TUĞBA BOZLAR2012Sinop yöresi’nde doğal olarak yetişen doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) taksonu odununun anatomik özellikleri ve farklı yetişme koşullarının bu özellikler üzerine etkisi
  Wood anatomical characteristics of native beech (Fagus orientalis Lipsky.) taxa of Sinop area and the effetcs of different growth environments on these characteristics
  Yüksek LisansTürkçeAnatomi = Anatomy
  313383SABRİ GEZER2012Kent ve sanat kapsamında uluslararası Sinop Bienali ve yankıları
  Within the city and arts international Sinop Biennial and echoes
  Yüksek LisansTürkçeGüzel Sanatlar = Fine Arts ; Kamu Yönetimi = Public Administration
  320491SEVDE BURCU YURDAKUL2012Sinop ilinde kültürel çekicilikler ve turizm amaçlı kullanım olanakları
  Cultural atractiveness in Sinop and use opportunities for tourism purposes
  Yüksek LisansTürkçeTurizm = Tourism
  253172SELMAN ALMIŞ2010Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine ilişkin yeterlikleri (Sinop ili örneği)
  Competences of education administrators about knowledge management (cities of Sinop sample)
  Yüksek LisansTürkçeBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  279669SEVİM AY2010Telestia Metoduna Göre Hazırlanan Temel Beden Kalıplarının Telestia metoduna göre hazırlanan temel beden kalıplarının Sinop ilinde yaşayan 18-35 yaş arası kadınların beden yapısına uyumu üzerine bir araştırma
  A research about the fitting of basic patterns prepared by the telestia method to the body structure of women’s who lives in the city of Sinop and between the age of 18-35
  Yüksek LisansTürkçeGiyim Endüstrisi = Clothing Industry
  199933CEM GÜREL2007Sinop ili merkez ilçe tarim işletmelerinin sosyo-ekonomik yapisi, arazi ve gelir dağilimi, gelire etki eden faktörlerin incelenmesiYüksek LisansTürkçeEkonomi = Economics ; Ziraat = Agriculture ; İşletme = Business Administration
  226983COŞKUN ÖZDEMİR2007Sinop’un toplumsal yapısı
  Social structure of Sinop
  Yüksek LisansTürkçeKamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology
  234701BERNA KURT2007Dansçı erkeğe yönelik önyargılı bakışın Sinop köçekleri örneği üzerinden incelenmesi
  Analysis of the prejudices against the male dancer in the case of Sinop köçeks
  Yüksek LisansTürkçeGüzel Sanatlar = Fine Arts ; Sosyoloji = Sociology
  211273KERİM MUTLU2007Sinop’ta sosyo-kültürel ve dini hayat- Gürcüler örneği
  Socio-cultural and religious life in sinop – the Gfweeorgians sample
  Yüksek LisansTürkçeDin = Religion ; Sosyoloji = Sociology
  187345NUH DOĞAN2006Adbilim açısından Samsun, Ordu ve Sinop ağızlarında armut, elma ve erik adları
  The names of pear, apple and plum in dialects Samsun, Ordu and Sinop as onomastics
  Yüksek LisansTürkçeTürk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
  184689TUĞBA ARZU ÖZAL2004Chemical characterization of Sinopean archaeological common ware
  Sinop arkeolojik günlük seramiklerinin kimyasal karakterizasyonu
  Yüksek LisansİngilizceKimya = Chemistry
  133968HAMİDE AYLA ŞENTÜRK2003Sinop-Ayancık Göynek yakaları üzerindeki el işlemelerinin turistik eşyaya uygulanmasına ilişkin hazırlanan öğretim programının etkililiğinin saptanması
  To Determine effectiveness of the education programme applied the touristic things on handworks of the Sinop Ayancık Göynek yakaları
  Yüksek LisansTürkçeEl Sanatları = Crafts
  122095SAHRA ŞAHİN2002Sinop ve çevresinde ziyaret ve ziyaret yerleri üzerine fenomenolojik, morfolojik ve tipolojik bir inceleme
  A Phenomenological, morphological and typological study on visiting places in Sinop provincy
  Yüksek LisansTürkçeDin = Religion
  108741BÜLENT ESKİCİ2002Sinop ili turistik kaynaklarının Türk turizmi açısından değerlendirilmesi
  The Evaluation of supply resources of Sinop in terms of Turkish tourism
  Yüksek LisansTürkçeİşletme = Business Administration
  91224REMZİ TANIDIR2000Konjenital infantil esotropyada cerrahi sonrası sinoptoskopik değerlendirme
  Synoptoskopic evaluation in congenital infantile esotropia after surgery
  Tıpta UzmanlıkTürkçeGöz Hastalıkları = Eye Diseases
  59097G. VİLDAN SEYHAN1997Sinop yöresinde yabanileşmiş olarak yetişen Cynara cardüncülüs L. üzerinde farmakognozik ön araştırma
  Pharmacognosic preliminary examinations on Cynara cardunculus L. wich grows qildly in Sinop
  Yüksek LisansTürkçeEczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
  63819AYŞE AYVAZ1997Sinop ili ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin insan ilişkileri konusundaki görüşleri
  The Views of secondary school teachers and administrators about human relations in Sinop provience
  Yüksek LisansTürkçeEğitim ve Öğretim = Education and Training ; Halkla İlişkiler = Public Relations
  68887ALİ DENİZ1997Türkiye’yi etkileyen sinoptik sistemlerin klimotolojisiDoktoraTürkçeMeteoroloji = Meteorology
  22311GÜLNAZ SAVRAN(AKDEMİR)1992Sinop ili ve çevresinde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini etkileyen sosyo-kültürel faktörlerYüksek LisansTürkçeAntropoloji = Anthropology
  13440M. SUAT KÜLEK19911988 yılı Eylül-Ekim aylarında Türkiye’de sinoptik klima açısından hava tipleriYüksek LisansTürkçeMeteoroloji = Meteorology
  3791YILMAZ YÜCEL1988Sinop ilinin tarım, sanayi, turizm potansiyelleri ve kalkınma için uygun yatırım alanlarının tesbitiYüksek LisansTürkçeEkonomi = Economics
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans