Sinoplu İş Adamları Derneği

MÜHENDİSLİK

 • Tez NoYazarYılTez Adı (Orijinal/Çeviri)Tez TürüDilKonu
  368933ERKAN YILAR2014A sensitivity study for probabilistic seismic hazard assessment of Sinop nuclear power plant site
  Sinop nükleer güç santral sahası için olasılıksal sismik tehlike değerlendirilmesinin duyarlılık çalışması
  Yüksek LisansİngilizceDeprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
  383263LATİFE ÖZGE ÜNVER2014Development of a radioecological model for accidental release of radionuclides: Akkuyu and Sinop nuclear power plants
  Kaza sonrası radyonüklit salımı için radyoekolojik bir model geliştirilmesi: Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri
  DoktoraİngilizceÇevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  374114CEM ŞAHİN2014Sinop ili kentsel katı atık toplama ve taşıma optimizasyonu
  Optimization of municipal solid waste collection and transportation route in Si̇nop
  Yüksek LisansTürkçeÇevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  335045SEDA ÇELLEK2013Sinop-Gerze yöresinin heyelan duyarlılık analizi
  Landslide susceptibility analysis of Sinop-Gerze
  DoktoraTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  341593ONUR ALKAN2013Meşcere bazlı orman envanterinde optimal örnekleme tasarımı; Sinop-Ayancık Orman İşletme Şefliğinde bir uygulama çalışması
  Optimal sampling design in stand-based forest inventory; a case study from Sinop-Ayancik Management Unit
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  348388TUĞBA EROĞLU2013Boyabat (Sinop) yöresinde yüzeylenen geç jura-erken kretase yaşlı inaltı formasyonunun mikrofasiyes özellikleri
  Microfacies features of upper jurassic-lower cretaceous inalti formation, Boyabat (Sinop) area
  Yüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  348365ENGİN GÜVENDİ2013Saf doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarının ekolojik tabanlı idare sürelerinin belirlenmesi (Sinop-Ayancık-Türkeli örneği)
  Determination of ecology based rotation length of naturally distributed pure oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) stands (example of Sinop-Ayancik-Türkeli)
  DoktoraTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  332081KADİR KINALI2013Sinop yetişme ortamı bölgesi doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) meşcerelerinin bazı erodibilite indekslerinin belirlenmesi
  determination of some erodibility indices of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) stands in Sinop region
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  335044RECEP ARSLAN2013Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Bölgesi’nde doğal olarak yayılış gösteren saf Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.)ormanlarında bazı ekolojik faktörlerin ağaçların gelişimi üzerine etkisinin araştırılması
  Effects of some ecological factors on tree growth of naturally distributed pure Oriental beech stands (Fagus orientalis Lipsky.) in Sinop Directorate of Forestry
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  285488ERHAN SUR2011Mobil öğrenme ve web destekli öğrenme yöntemlerinin karşılaştırılması (Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulunda bir uygulama)
  Example and comparison of web-based and mobile instruction strategies in learning computer units (A practice of Sinop Universty)
  Yüksek LisansTürkçeBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
  274619OYLUM GÖKKURT BAKİ2011Sinop il merkezinde kıyı yönetimi
  Coastal management in Sinop province
  DoktoraTürkçeÇevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  276300ÇİĞDEM ATAY ASAN2010Hamsaros (Sinop) volkanitlerinin kökeni
  Genesis of the Hamsaros (Sinop) volcanites
  Yüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  244954NİHAL YEŞİLÖREN GÖRMÜŞ2009Boyabat yöresi (Sinop) volkanik kayaçlarının petrolojisi ve jeokimyası
  Petrology and geochemistry of Boyabat region (Sinop) volcanic rocks
  DoktoraTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  200007SEDA ÇELLEK2007Gerze (Sinop) yöresindeki aktif heyelan alanlarının mühendislik jeolojisi açısından incelenmesi
  Investigation on Gerze (Sinop) active landslide areas from the engineering geological point of view
  Yüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  216554FARUK YILMAZ2007Erfelek Barajı yağış havzasında (Sinop) farklı arazi kullanım şekilleri altındaki toprakların bazı hidro-fiziksel özelliklerinin araştırılması
  Investigations on some hydro-physical properties of the soils under different land use types in Erfelek Dam creek watershed (Sinop)
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  183009İSMET YENER2006Sinop Ayancık yöresi kayın (Fagus orientalis Lipsky.) ormanları altındaki ölü örtü ve toprakların bazı fiziksel ve fiziko-kimyasal özelliklerinin araştırılması
  Investigation of some physical and physico-chemical properties of litter cover and soil under beech (Fagus orientalis Lipsky.) stands in Sinop – Ayancık
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  185565OKAN KARAALİOĞLU2006Sinop ili kıyı şeridinde deniz ortamı kalitesinin belirlenmesi
  Sea surroundings quality determination at the coast of Sinop
  Yüksek LisansTürkçeÇevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  170943ENGİN GÜVENDİ2005Sinop merkez yöresi sahil çamı (Pinus pinaster Ait.) ağaçlandırma alanlarındaki meşcerelerin gelişimi ile bazı ekolojik etmenler arasındaki ilişkiler
  The correlations among the height growth and some soil and land form features related to the maritime pine stands in Sinop-Merkez
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  170915NURAY ÖZKARA KAHYAOĞLU2005Sinop Bektaşa yöresi sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) ağaçlandırma alanlarındaki meşcerelerin gelişimi ile bazı ekolojik etmenler arasındaki ilişkiler
  The correlations among the height growth and some soil and land form features related to the maritime pine stands in Sinop-Bektasa
  Yüksek LisansTürkçeOrmancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
  119954DEVRİM ÖZKÖK2002Sinop-Boyabat devlet yolu Karandu ve Üzümlü kaymaları geçişi
  Karandu and Üzümlü landslide crossing of the Sinop-Boyabat state road
  Yüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  119078ÖZGÜR ACIR2002Quality assessment of the potential armourstones for the Helaldı rouble mound breakwater (Sinop-Turkey)
  Helaldı (Sinop-Türkiye) kaya dolgu dalgakıranı için potansiyel anroşmanların kalite değerlendirmesi
  Yüksek LisansİngilizceJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  82643NİHAT SİNAN IŞIK1999Causes analysis and stabilisation of a coastal slide, south of Sinop, Turkey
  Bir kıyı heyelanının nedenleri, analizi ve duraylılığı. Sinop güneyi Türkiye
  Yüksek LisansİngilizceJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  84434NAHİDE TOSUN1999Samsun-Sinop sahil şeridindeki deniz kirliliğinin çeşitli yöntemlerle karşılaştırılması
  Comparasion of sea pollution at Samsun-Sinop coasts with several methods
  Yüksek LisansTürkçeÇevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  67304NURDAN GAMZE GÖKBULUT1997Sinop İl Merkezi katı atıklarının incelenmesi
  Investigation of the solid wastes in the city center of Sinop
  Yüksek LisansTürkçeÇevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  56437HAYAL N. ERSOY1996Sinop ili Bektaşağa ve Taşmanlı göletleri alg florası üzerine bir araştırmaYüksek LisansTürkçeMetalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
  56568ÖZGÜR ÖZTÜRK1996Reservoir geology of the lower cretaceus clastic series, northeast of Boyabat (Sinop basın TUrkey)Yüksek LisansİngilizceJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  34387HİLAL FİRDEVS OCAK1994Saraydüzü (Sinop) dolayının jeolojisi
  The Geology of Saraydüzü (Sinop) surroundings
  Yüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  34489NURCAN KAPUCUOĞLU1994Kepez (Durağan-Sinop) güneydoğusunun jeolojisi
  The Geology of south-east of Kepez (Durağan-Sinop)
  Yüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  9498ALİ SARI1990Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol imkanlarının incelenmesi
  Petroleum possibilites on the north eastern part of Boyabat (Sinop)
  DoktoraTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  5910MUSTAFA ALBAYRAK1989Bürnük (Boyabat-Sinop) civarının petrol imkanları
  Bürnük (Boyabat-Sinop) vicinity petroleum possibilities
  Yüksek LisansTürkçePetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği = Petroleum and Natural Gas Engineering
  8235IŞIK ER1989Evaluation of the probabilities of aircraft crash on Akkuyu and Sinop nuclear power plants in TurkeyYüksek LisansİngilizceNükleer Mühendislik = Nuclear Engineering
  3677FİRUZ ALIZADEH1988Heavy mineral distribution in the offshore sediments of Sinop, Black sea coastYüksek LisansİngilizceJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  1405NERGİS ŞAHİN1987Kaymakam Kayası (Gerze-Sinop) ve Tonya (Trabzon) yöreleri üst kretase istiflerinin heterohelicid ve küçük bentomik foraminifer faunasıYüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  172989EYMEN AREL1985Sinop kenti gelişme alanının yer kayması etüdüYüksek LisansTürkçeJeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
  378825SADETTİN KORKMAZ1984Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol yönünden jeolojik ve jeokimyasal incelenmesiDoktoraTürkçe
  172356CEMAL TUNOĞLU1984İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) yöresi neojeninin ostrakod biyostratigrafisiYüksek LisansTürkçeJeoloji Mühend
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans