Sinoplu İş Adamları Derneği

TÜZÜK

SİNOPLU İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 –  Derneğin Adı : “Sinoplu İş Adamları Derneği”dir.

Derneğin merkezi  İstanbul’dur . Dernek Yönetim Kurulu kararı ile adresi değiştirilebilir. İstanbul dışında da sinop işadamları Derneği ve Şubeleri açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek , TC anayasası kanunları ile çerçevesinde yaşayıp , ticari,sanayi faaliyetlerimizi yürüttüğümüz ilin , Sinop ilinin ve halkının demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp sınai, ticari , sosyo ekonomik , eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine , teknoloji,sermaye fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

 1. Sinop ilinin ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için her türlü etkinliği yapar,
 2. Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi , belge, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap,internet ve sosyal medya gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştrilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak , federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak , gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak ,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak , yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde , 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere , kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek ,  İş Dünyası ve Çalışma hayatı alanlarında faaliyet gösterir

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan , Sinoplu olmak koşulu ile kendi namı hesabına işletme sahibi veya herhangi bir ticari işletmeye ortak olan her Sinoplu T.C vatandaşı ile,ilimize ve derneğimize faydalı olacağına inanılan belirli bir mesleki eğitim ve deneyime sahip olanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Kayıtlı üye sayısının  %5 ini geçmemek kaydıyla,Sinoplu olmayan kişiler de derneğin fahri üyesi olarak kabul edilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en çok otuz   ( 30 ) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri,derneğin kurucuları ile müracatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla , dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı (6 ) ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak edemez.

Dernek Organları

Madde 6 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli , Toplanma Zamanı ve Çağı ve Toplantı Usulü

Madde 7 – Genel kurul,derneğin en yetkili karar organı olup;derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Geçmiş döneme ait katılım payını ve/veya aidatını tam olarak ödememiş olanlar,genel kurula katılamazlar.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul , 3 yılda bir , nisan ayı içerisinde , yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu , genel kurulu toplantıya çağırmazsa ; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler , en az on beş (15) gün önceden , günü , saati , yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda , çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az , altmış(60) günden fazla olamaz.

Toplantı , çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle , ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul , katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun , tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımyla toplanır ; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler , yönetim kurulunca düzenlenen  listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda , oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantı yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda , yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi  yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda , tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 – Genel kurulda , aksine karar alınmamışsa , yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli veya açık oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar , toplantı başkanı tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ve toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada , genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları , toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Madde 9 –  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası ,
 4. Dernek kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması ,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek , yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi ,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ,
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması , yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ,
 10. Derneğin vakıf kurması ,
 11. Derneğin fesih edilmesi ,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması ,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ,

Genel kurul , derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle herzaman görevden alabilir.

Genel kurul , üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

Madde 10 –  Yönetim kurulu , 19 asıl ve 16 yedek üyelerden oluşur.

Yönetim kurulu , tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla herzaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar , toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak , dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek ,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilik açılmasını sağlamak ,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak ,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek , toplandığında genel kurula sunmak ,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak ,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek ,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ,

Derneğin Kurulunun  Teşkili , Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Denetim kurulu , üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurul asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu ; derneğin , tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını , dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu ; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı : Üyelerden alınacak olan giriş ödentisi ve aylık aidat miktarlarını Yönetim Kurulu belirler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı , gezi ve eğlence , temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mezuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin , amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç dutduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler,

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13 – Defter tutma esasları ;

Dernekte , işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak , yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bu ticari işletme için , ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur ;

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri : yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerden imzalanır
 • Üye Kayıt Defteri : derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri , derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
 • Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar , tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları , bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı , soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 • Yevmiye Defteri , Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte , tutulması  zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak , bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin , kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu “ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise , yıl sonlarında ( 31 Aralık ) , Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14 – Gelir ve gider belgeleri ;

Dernek gelirleri , ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura , perakende satış fişi , serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin , Gelir Vergisi Kanununun 94’cü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası , bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için

( Dernek Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan ) “Gider Makbuzu “ düzenlenir.

Dernek tarafından kişi , kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan ) “Ayni Yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi , kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernek Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan ) “Ayni Bağış Alındı Belgesi “ ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “ Alındı Belgeleri “ ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetm kurulu kararıyla , matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü , matbaadan teslim alınması , deftere kaydedilmesi , eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin tesimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler , yetki süresi de belirtilmek suretiyle , yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği , imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan ) “ Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek , dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca , on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler , ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı , yenilenmesi , iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi ;

Defterler hariç olmak üzere , dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri , harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere , kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde , yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği EK-13’te sunulan ) “Genel Sonuç Bildirimi “ ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel  Kurul Sonuç Bildirimine ;

 • Divan başkanı , başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği ,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa , tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi “ ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından , yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-14’te belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi “ iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğin bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna , yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi “ ne eklenerek , protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişik ( Dernekler Yönetmeliği  EK-24’te belirtilen)             “ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi “ ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’de belirtilen) “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle , değişikliği izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz (30) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul , yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılması olması , denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu , gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma , derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kuruldatüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Genel kurul , her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde , derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesison yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere , feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ Tasfiye Halinde Sinop İşadamları Derneği “ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu , mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul , önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler , alındı belgeleri,harcama belgeleri ,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para , mal ve hakları , genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda , devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri , mülki idare amirliklerince haklı bir neden dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para , mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev , bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir . bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş ( 5 ) yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu , Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara itafen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilhili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yıllık  Aidat Miktarı Ve Üyelik Koşulları Yeni Şekli

Madde 22 – 13.12.2015 tarihinde yapılan 11.olağan genel kurulda yapılan tüzük değişikliği ile              “ Dernek Üyelerinin giriş bağış tutarı yıllık aidat tutarı kadar olacaktır . “ İbaresi yeni üye giriş aidatı 2000 ( ikinbintürklirası ) TL olacaktır şeklinde değiştirilmiş ve üyelere ait yıllık aidat miktarı  1200 (binikiyüztürklirası) TL olarak belirlenmiştir.

Bu tüzük 22 ( yirmi iki ) maddeden ibarettir.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans